EPB-VERSLAGGEVING

prevebo is met haar professioneel team van erkende energiedeskundigen en epb-verslaggevers uw geschikte partner om u te begeleiden door uw bouw- of verbouwingsproject en te zorgen voor een vlekkeloze afhandeling.

Wij bieden een niet elders geziene meerwaarde door onze adviesgevende functie t.o.v. bouwheer, architect en aannemers die verder gaat dan de louter wettelijke eisen.


Waarom is er een EPB-verslaggever nodig ?

 

De energieprestatieregelgeving (energieprestatiedecreet dd. 07/05/2004 en het besluit van de vlaamse regering dd. 11/03/2005) bepaalt dat alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie…) moeten behalen.
Deze bepalingen worden bekrachtigd en vastgesteld in een energieprestatie-certificaat EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) dat door de overheid wordt overhandigd wanneer aan alle voorwaarden voldaan is.

Wanneer is een EBP-verslaggever nodig ?


Sinds 1 januari 2006 is een (ver-)bouwproject EPB-plichtig, als er een bouwvergunningsaanvraag of melding nodig is voor het project.

Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op.  Meer info hieromtrent en nagaan of uw project EPB-plichtig is kan je op de volgende link vinden : http://www.energiesparen.be/epb/epbplichtig

 

De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2020 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

 

EPB-verslaggeving – hoe gaat dit in zijn werk ? :

 

Vanaf het moment dat je een bijna volledige versie hebt van uw plannen kan je Prevebo aanstellen als uw EPB-verslaggever.

 

 

1. Voorcalculatie en indienen van startverklaring
 

Op basis van een intake gesprek, uw bouwplannen, bestekken e.a. gaat Prevebo een voorberekening maken. Hieruit zal een eerste E- en/of K-peil als resultaat naar voor komen.De resultaten van deze eerste voorcalculatie worden samengevat in een EPB-verslag waarin alle resultaten worden besproken. Indien bepaalde aspecten niet voldoen aan de eisen, geven we dit duidelijk aan, en stellen we oplossingen voor of kijken we samen naar haalbare alternatieven. Uiterlijk 8 dagen voor de start van de werkzaamheden  moet de verslaggever in naam van de bouwheer een starverklaring indienen bij het Vlaams Energie Agentschap.
De werken mogen niet aangevangen worden vooraleer de startverklaring is ingediend.

Inhoud :
De startverklaring bevat de volgende gegevens:

 • gegevens van het bouwproject:

  • de ligging van het bouwproject;

  • de datum van de start van de werkzaamheden;

  • de aard van de werkzaamheden;

  • de bestemming van het gebouw;

  • het beschermd volume en de indeling van het bouwproject;

  • de resultaten op het vlak van het K-peil, E-peil en overige EPB-eisen;

 • gegevens van de aangifteplichtige;

 • gegevens van de architect die met de controle op de werkzaamheden belast is;

 • gegevens van de verslaggever.

 

Hoe ?

De startverklaring wordt elektronisch ingediend bij de energieprestatiebank.
Na aangifte ontvangt de verslaggever een elektronisch bestand dat moet afgedrukt worden.
Deze moet ondertekend worden door de verlaggever, aangifteplichtige (bouwheer) en de architect.
De verslaggever houdt het document bij ter beschikking van de administratie van het Vlaams Energie Agentschap.

 

2. Opvolging tijdens de werken

 

Tijdens de uitvoering van het werk houdt de verslaggever nauwkeurig alle door de bouwheer en/of architect aangeleverde zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning beïnvloeden.
Als bouwer of verbouwer behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen tijdens de uitvoering. Met het softwarepakket kunnen wij  nagaan of de woning, met de geplande wijzigingen, blijft voldoen aan de opgelegde eisen.

 

 

3.  Indienen van de EPB-aangifte

 

Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname moet de EPB aangifte door de verslaggever worden opgemaakt.

Inhoud :
 De EPB-aangifte is het conformiteitsdossier waarin een verslaggever alle maatregelen beschrijft die zijn genomen om de EPB-eisen na te leven, en de resultaten al dan niet conform de eisen verklaart.

Hoe ?
Hij doet dat op basis van de gedane vaststellingen ter plaatse, de door de bouwheer en/of architect aangeleverde bewijsvoering (as built plans, facturen, bestelbons etc.)... en door middel van het softwarepakket.

De EPB –aangifte wordt door de verslaggever rechtstreeks elektronisch verstuurd naar de EPB-databank.  Zowel de verslaggever als de aangifteplichtige houden een papieren afdruk, ondertekend door beide partijen bij.  Zij bewaren hierbij de plannen en eventuele bijlagen.

Het definitieve resultaat is het EPB-certificaat die door de verslaggever wordt overhandigd aan de bouwheer (aangifteplichtige).
Dit certificaat is geldig voor 10 jaar en dient gedurende deze periode bijgehouden door de bouwheer.

Meer info betreffende deze regelgeving kun je terugvinden op http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving

TIP ! 


Stel Prevebo aan voor uw dossier EPB-verslaggeving samen met de veiligheidscoördinatie, rioleringskeuring, luchtdichtheidstest, e.a.

Uw voordeel :

 1. zeer gunstige prijs !!!

 2. één team = grondigere dossierkennis met projectgericht advies door specialisten

 3. één aanspreekpunt = optimale communicatie

 4. Prevebo = garantie voor perfecte afhandeling dossier op 1 adres