top of page
Ontwerp zonder titel (1).png
Ontwerp zonder titel (1).png

EPB-Verslaggeving

Prevebo is met een professioneel team van erkende energiedeskundigen en epb-verslaggevers uw geschikte partner om u te begeleiden door uw bouw- of verbouwingsproject en te zorgen voor een vlekkeloze afhandeling.Wij bieden een niet elders geziene meerwaarde door onze adviesgevende functie t.o.v. bouwheer, architect en aannemers die verder gaat dan de louter wettelijke eisen.

Waarom is een EPB-verslaggever nodig?

De energieprestatieregelgeving (energieprestatiedecreet dd. 07/05/2004 en het besluit van de vlaamse regering dd. 11/03/2005) bepaalt dat alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie…) moeten behalen.
Deze bepalingen worden bekrachtigd en vastgesteld in een energieprestatie-certificaat EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) dat door de overheid wordt overhandigd wanneer aan alle voorwaarden voldaan is.

Wanneer is een EPB-verslaggever nodig?

Wanneer je een EPB-verslaggever nodig hebt en welke eisen er binnen de EPB-regelgeving precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, ...


Meer info hieromtrent, nagaan of uw project EPB-plichtig is en welke eisen er zijn kan je via de volgende link raadplegen:

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-wegwijzer

 

Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Vanaf 2021 worden alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' gebouwd.

Wanneer is een EPB-verslaggever nodig?

Wanneer je een EPB-verslaggever nodig hebt en welke eisen er binnen de EPB-regelgeving precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, ...


Meer info hieromtrent, nagaan of uw project EPB-plichtig is en welke eisen er zijn kan je via de volgende link raadplegen:

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-wegwijzer

 

Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Vanaf 2021 worden alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' gebouwd.

EPB-verslaggeving – hoe gaat dit in zijn werk ?

Vanaf het moment dat je een bijna volledige versie hebt van uw plannen kan je Prevebo aanstellen als uw EPB-verslaggever. 
 

1. Voorcalculatie en indienen van startverklaring
 

Op basis van een intake gesprek, uw bouwplannen, bestekken e.a. gaat Prevebo een voorberekening maken. Hieruit zullen de eerste resultaten naar voor komen. De resultaten van deze eerste voorcalculatie worden samengevat in een EPB-verslag waarin alle resultaten en aanbevelingen worden besproken. Indien bepaalde aspecten niet voldoen aan de eisen, geven we dit duidelijk aan, en stellen we oplossingen voor of kijken we samen naar haalbare alternatieven. Uiterlijk 8 dagen voor de start van de werkzaamheden  moet de verslaggever in naam van de bouwheer een starverklaring indienen bij het Vlaams Energie Agentschap.
De werken mogen niet aangevangen worden vooraleer de startverklaring is ingediend.

Inhoud :
De startverklaring bevat o.a. de volgende gegevens:

 • gegevens van het bouwproject:

  • de ligging van het bouwproject;

  • de datum van de start van de werkzaamheden;

  • de aard van de werkzaamheden;

  • de bestemming van het gebouw;

  • het beschermd volume en de indeling van het bouwproject;

  • de resultaten op het vlak van het K-peil, E-peil en overige EPB-eisen;

 • gegevens van de aangifteplichtige;

 • gegevens van de architect die met de controle op de werkzaamheden belast is;

 • gegevens van de verslaggever.

 

Hoe ?

De startverklaring wordt elektronisch ingediend bij de energieprestatiebank.
Na aangifte ontvangt de verslaggever een elektronisch bestand dat moet afgedrukt worden.
Deze moet ondertekend worden door de verslaggever, aangifteplichtige (bouwheer) en de architect.
De verslaggever houdt het document bij ter beschikking van de administratie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

 

2. Opvolging tijdens de werken

 

Tijdens de uitvoering van het werk houdt de verslaggever nauwkeurig alle door de bouwheer en/of architect aangeleverde zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning beïnvloeden.
Als bouwer of verbouwer behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen tijdens de uitvoering. Met het softwarepakket kunnen wij  nagaan of de woning, met de geplande wijzigingen, blijft voldoen aan de opgelegde eisen.

3.  Indienen van de EPB-aangifte

 

Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op. Dat is een berekening op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,... aangeleverd door de bouwheer. De verslaggever dient de EPB-aangifte uiteindelijk definitief in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Nadien krijgt de aangifteplichtige daarvan een ondertekende kopie.

Bij nieuwbouw (of gelijkgesteld) of een 'ingrijpende energetische renovatie' bezorgt Prevebo u uiteindelijk ook het 'energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw'. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Meer info betreffende deze regelgeving kun je terugvinden op https://www.vlaanderen.be/energieprestatienormen-voor-nieuwbouw-en-renovatie-epb

bottom of page